اصلا این ویجت درست تنظیم نمی شه ؟بعد انگلیسی نوشته شده است لطفا به زبان فارسی ترجمه کنید

لطفاویجت های این برنامه راتنظیم کنید خیلی سخت چون به زبان انگلیسی نوشته شده است لطفا به زبان فارسی ترجمه کنید